Get Adobe Flash player

News

  • Dołącz do nas!

Statut AwareNet Club

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Koło Naukowe AwareNet Club, zwane dalej “Kołem”, działa przy Katedrze Badań Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

§ 2.

Siedzibą Koła jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (zwany dalej “Uniwersytetem”).

§ 3.

Koło ma prawo do korzystania z własnego logo i pieczęci oraz z logo i serwera Uniwersytetu.

§ 4.

Koło jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem. Koło zawiązane zostaje na czas nieokreślony.

§ 5.

Koło działa zgodnie ze Statutem Koła, Regulaminem Koła, Uchwałami Organów Koła i innymi przepisami prawa.

Rozdział II

Cele Koła i metody działania

§ 6.

Celem Koła jest:
1. Poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu biznesu międzynarodowego, jego implikacji społecznych oraz nowych technologii i etyki.
2. Popularyzowanie wiedzy i bieżących informacji z zakresu biznesu międzynarodowego, marketingu, nowych technologii oraz problemów społecznych i etycznych w wielokulturowym środowisku.
3. Organizowanie seminariów, konferencji, odczytów, spotkań merytorycznych i wyjazdów poświęconych powyższym zagadnieniom oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty.
4. Nawiązywanie współpracy zarówno z krajowymi jak i międzynarodowymi organizacjami oraz stowarzyszeniami o podobnym zakresie i charakterze działań.
5. Rozwój aktywności naukowej i społecznej Członków Koła.
6. Prowadzenie prac badawczych i opracowywanie publikacji naukowych z zakresu biznesu międzynarodowego, jak również udział w badaniach realizowanych przez pracowników Uniwersytetu, a także publikowanie wyników badań i analiz przeprowadzonych przez Członków Koła.
7. Doskonalenie umiejętności organizacyjnych oraz budowanie postaw otwartości na zamiany i inne kultury.
8. Inspirowanie uczniów, studentów i innych do podejmowania wyzwań i partycypacji w przedsięwzięciach na rzecz społeczności krajowej i zagranicznej.

§ 7.

Koło realizuje cele poprzez:
1. Cykliczne spotkania Członków Koła. Spotkania Koła powinny odbywać się, co najmniej raz w miesiącu.
2. Współpracę merytoryczną z pracownikami Uniwersytetu prowadzącymi badania i projekty w zakresie marketingu, nowych technologii, etyki i biznesu międzynarodowego.
3. Uczestnictwo w konferencjach, dyskusjach panelowych, seminariach, wykładach, konkursach itp.
4. Organizowanie konferencji, dyskusji panelowych, seminariów, wykładów itp.
5. Współpracę z innymi podmiotami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Rozdział III

Członkowie

§ 8.

1. Członkowie Koła dzielą się na członków zwykłych i członków honorowych.
2. Członkiem honorowym Koła może zostać nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, a także inne osoby zasłużone na rzecz Koła.
3. Członkiem Zwykłym Koła może być student lub absolwent pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia studiów prowadzonych w Uniwersytecie, który popiera cele Koła oraz deklaruje i daje rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów. W szczególności Członkami Koła mogą być studenci specjalności prowadzonych w językach obcych.

§ 9.

Warunkiem przyjęcia w poczet Członków Koła jest założenie pisemnej deklaracji członkowskiej.

§ 10.

Każdemu Członkowi Koła przysługuje:
1. Czynne i bierne prawo wyborcze do Organów Koła.
2. Prawo udziału we wszystkich działaniach będących przedmiotem pracy Koła.
3. Prawo zgłaszania wniosków i zapytań do organów Koła we wszystkich sprawach dotyczących Koła.

§ 11.

Każdy Członek Koła jest zobowiązany:
1. Brać czynny udział w pracach Koła.
2. Przestrzegać postanowień Statutu Koła, Regulaminu Koła, uchwał Organów Koła i innych przepisów prawnych dotyczących działalności Koła.
3. Dbać o dobre imię Koła oraz popularyzować jego ideę.

§ 12.

Członkostwo w Kole ustaje z chwilą:
1. Złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa.
2. Wykluczenia w drodze decyzji Walnego Zgromadzenia Członków Koła w przypadku nieprzestrzegania Statutu Koła, Regulaminu Koła, uchwał Organów Koła i/lub innych przepisów prawnych dotyczących działalności Koła.

Rozdział IV

Organy Koła

§ 13.

Organami Koła są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Koła
2. Zarząd Koła
3. Opiekun Koła
4. Zastępca Opiekuna Koła

§ 14.

Walne Zgromadzenie Członków Koła (zwane dalej “Walnym Zgromadzeniem”) jest najwyższą władzą Koła. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie Statutu i Regulaminu oraz ich nowelizacji.
2. Wybór Członków Zarządu Koła, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Skarbnika.
3. Rozpatrywanie sprawozdań rocznych z działalności Zarządu Koła oraz udzielanie absolutorium.
4. Zatwierdzanie rocznego planu pracy Koła ustalanego w trybie roku akademickiego.

§ 15.

Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.

§ 16.

Walne Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący Zarządu Koła, z inicjatywy własnej:
1. W trybie zwykłym, tj. drogą elektroniczną (e-mail oraz informacja na stronie), z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem, przynajmniej raz w roku akademickim.
2. W trybie nadzwyczajnym, tj. drogą elektroniczną, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności.
3. Na wniosek Opiekuna Koła w trybie zwykłym.

§ 17.

W przypadku nie zwołania przynajmniej raz w roku Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Zarządu, Walne Zgromadzenie zwołuje Opiekun Koła w trybie zwykłym w terminie do końca miesiąca października.

§ 18.

Każdemu członkowi przysługuje 1 głos na Walnym Zgromadzeniu. Głosowania Walnego Zgromadzenia są tajne i odbywają się w formie pisemnej.

§ 19.

Zarząd jest władzą wykonawczą Koła. Kadencja Zarządu trwa 1 rok akademicki.

§ 20.

W skład Zarządu Koła wchodzą:
1. Przewodniczący Koła
2. Wiceprzewodniczący Koła
3. Skarbnik Koła

§ 21.

Do obowiązków Zarządu należy:
1. Organizowanie i zarządzanie pracą Koła we współpracy z Opiekunem Koła oraz Zastępcą Opiekuna Koła.
2. Reprezentowanie Koła wobec Opiekuna Koła, Zastępcy Opiekuna Koła i Uczelni.
3. Reprezentowanie Koła w kraju i za granicą.
4. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
5. Prowadzenie gospodarki finansowej Koła.
6. Składanie rocznego sprawozdania z działalności Koła.
7. Składanie na koniec kadencji szczegółowego raportu ze swojej działalności ze szczególnym uwzględnieniem dysponowania majątkiem finansowym, zawartych umów i współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

§ 22.

Wyboru Członków Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie na początku każdego roku akademickiego w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 23.

Walne Zgromadzenie może odwołać Zarząd Koła. Decyzję tę podejmuje większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy wszystkich członków koła.

§ 24.

Opiekunem Koła jest pracownik naukowy Uczelni, sprawujący opiekę merytoryczną nad całością jego prac. Opiekun Koła może powołać innego pracownika naukowo-dydaktycznego na stanowisko Zastępcy Opiekuna Koła do opieki nad realizacją poszczególnych projektów i badań.

§ 25.

Do kompetencji Opiekuna Koła należy:
1. Wspieranie Koła w jego statutowej działalności.
2. Zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Koło i merytoryczna pomoc w ich realizacji.
3. Sprawowanie merytorycznej kontroli nad zebraniami będącymi przedmiotem pracy Koła.
4. Reprezentowanie Koła w Uniwersytecie i poza nim.
5. Głos rozstrzygający w przypadku impasu.
6. Zatwierdzanie wydatków przeznaczonych na realizację celów Koła.
7. Sprawowanie kontroli finansowej na budżetem Koła.

Rozdział V

Środki finansowe

§ 26.

Środki finansowe Koła obejmują:
1. Środki oddane do dyspozycji Koła przez Uniwersytet.
2. Darowizny osób prawnych i fizycznych, w tym Członków Koła.
3. Środki uzyskane w wyniku działalności Koła i przekazane na konto Uniwersytetu Ekonomicznego na podstawie umów zawieranych przez Uniwersytet Ekonomiczny z innymi podmiotami.

§ 27.

Koło zobowiązane jest:
1. Rozliczać się z środków finansowych z Uczelnią minimum raz w semestrze.
2. Przedstawiać roczne sprawozdanie finansowe Opiekunowi Koła do końca miesiąca listopada każdego roku.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 28.

Statut może zostać zmieniony tylko odpowiednią uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 29.

Zmiany przyjmuje się w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy wszystkich członków koła.

§ 30.

Rozwiązanie Koła może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów.

§ 31.

Niniejszy Statut wymaga uzyskania akceptacji Opiekuna Koła a następnie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

§ 32.

Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji koła przez JM Rektora Uniwersytetu.